Uncategorised

A GEO-SIVO Kft. hazánkban az elsők között rendelkezik a Magyar Mérnöki Kamara által 2020-ban létrehozott "Klímavédelmi Szakértő" tanúsítvánnyal.

Így jogosultsággal rendelkezünk a klímavédelem és adaptáció területén:

 • Éghajlatvédelmi elemzést (érzékenység-, kitettség-, és sérülékenységvizsgálatot)
 • Ataptáció, és mitigáció területén tanácsadásra
 • Települési klímavédelmi tervet készíteni
 • A jogi szabályozásban, intézményi háttérben és az uniós illetve hazai klímapolitika terén iránymutatást adni
 • Szakértői és tervezői muknát végezni

Környezetvédelmi hatástanulmányban a vonatkozó jogszabály (314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet) szerint ki kell térni az adott beavatkozás éghajlatvédelmi szempontok szerinti elemzésére is.

Bővebben a szakértői tanúsítványról a Mérnöki Kamara alábbi oldalán tájékozódhat.

https://www.mmk.hu/informaciok/hirek/klimavedelem_20200610#

A GEO-SIVO Kft. (1112 Budapest, Töhötöm u. 27/a, Cégjegyzékszám: 01-09-367016, Adószám: 12006292-2-43), mint Adatkezelő fontosnak tartja a www.geosivo.hu honlapra látogató érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását és adatkezelésük során a mindenkor hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, és belső szabályzataik értelmében jár el.

 

Az Adatvédelmi tájékoztató célja az, hogy az érintetteket tájékoztassa az Adatkezelő www.geosivo.hu honlapon keresztül végzett adatkezelési tevékenységeiről, így a tájékoztató hatálya kizárólag a nevezett honlapon keresztül történő adatkezelésekre és az adatkezelések során kezelt adatok körei terjed ki.

 

A honlap célja, hogy hasznos információkkal szolgáljon a GEO-SIVO Kft. tevékenységével és szolgáltatásaival kapcsolatban.

 

1. Kik az érintettek?

 

Érintett az a természetes személy, aki a www.geosivo.hu honlapon, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (pl: vona.martonkukacgeosivo.hu) keresztül bármilyen módon megadott vagy megkapott adata alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve – azonosítható.

 

A tájékoztató személyi hatálya kiterjed tehát a www.geosivo.hu honlapon keresztül érdeklődő, vagy ajánlatot kérő vagy küldő természetes személyekre, vagy nem természetes személyek képviselőire, kapcsolattartóira, továbbá az Adatkezelő www.geosivo.hu honlapjának üzemeltetésével megbízott saját munkatársaira.

 

2. Az Adatkezelő

 

Az Adatkezelő a www.geosivo.hu honlap üzemeltetője.

 

Cégnév: GEO-SIVO Kft.

 

Székhely: 1112 Budapest, Töhötöm u. 27/a

 

Kapcsolattartó: Dr. Vona Márton

 

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Cégjegyzékszám: 01-09-367016

 

Adószám: 12006292-2-43

 

3. Adatkezelési tevékenység: Egyszeri információ vagy ajánlatkérés

 

Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt vagy a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan ajánlatot kérjenek a néEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen keresztül.

 

Jogalap: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt vagy ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

 

Kezelt adatok köre és célja:

 

teljes név                                           azonosítás

 

e-mail cím                                         kapcsolattartás

 

cégnév                                               azonosítás

 

telefonszám                                      kapcsolattartás

 

megjegyzés/kérdés tartalma          válaszadás

 

Kik kezelik az adatokat: Az adatokat az Adatkezelő munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

 

Személyes adatok kezelését az Adatkezelő látja el.

 

Adatkezelő az adatokat harmadik fél számára nem továbbítja.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 

a. Adatkezelő részére a honlapon keresztül megadott adatok e-mail-ben jutnak el. A beérkező információkérések az Adatkezelő számára érkeznek meg.

 

b. Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – lehetőleg ugyanazon az úton, ahogyan az kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.

 

c. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül az adatkezelők vele kapcsolatba lépjenek, hogy az érintett a kérdést pontosítsa, vagy a választ megkapja.

 

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet adatkezelőket hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli. Adatkezelő(k) vagy érintett igazolható jogos érdeke esetén az adatok tovább is megőrizhetők, a jogos érdek megszűnéséig. Erről az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet.

 

4. Hivatkozások és linkek

 

Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása ezen weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

 

5. Weboldal látogatási adatok

 

 A www.geosivo.hu honlap használja a Google Analytics-t, amely a Google Inc. ("Google") web vizsgáló szolgáltatása. A Google Analytics úgy nevezett "Cookie" – kat (magyarul „sütiket”) használ, amelyek olyan szöveg file-ok, amelyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra, és amelyek lehetővé teszik a honlap Ön általi használatának vizsgálatát.

 

A Cookie által létrehozott információ (az IP címet is beleértve) a Google egyik USA-ban levő szerverére kerül továbbításra és tárolásra. A Google ezt az információt a honlap használatának értékelésére, és a honlap operátor részére, a honlap tevékenységről szóló kimutatások készítésére használja, továbbá arra a célra használja, hogy további olyan szolgáltatásokat nyújtson, amelyek a honlapokkal illetve internet használattal állnak kapcsolatban.

 

Semmilyen körülmények között nem fogja a Google az Ön IP címét a Google más adatával összekapcsolni. A Cookie telepítést letilthatja a Browser Software beállításával, mindazonáltal fel szeretnénk hívni a figyelmét, hogy néhány esetben ilyenkor nem tudja a honlapok összes funkcióját használni. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.

 

6. Érintettek jogai

 

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) alapján az érintett jogai a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

 

Az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását az Adatkezelő elérhetőségére küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja és megteszi a szükséges lépéseket a tájékoztató és a jogszabályban foglaltak alapján.

 

Jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni.

 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

 

Telefon: +36 (1) 391-1400

 

Fax: +36 (1) 391-1410

 

www: http://www.naih.hu

 

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

7. Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megtett minden technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtett, hogy védje az adatokat a jogosulatlan hozzáférés (szoftver, hardver eszközök védelme), megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés (rendszeres biztonsági mentés, vírusvédelem), valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

8. Jogszabályi háttér, módosítás

 

Jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy az adatkezelők mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan Infotv. és a GDPR rendelkezéseinek.

 

Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosításának jogára. A módosított, egységes szerkezetű Tájékoztatót a www.geosivo.hu honlapon teszi közzé.

A kormányhatározatban rögzített Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) című kiemelt projekt céljai közt szerepel a vízjogi engedélyezési folyamatok egyszerűsítése, gyorsítása, a hatékony hatósági feladatellátás. Továbbá fontos cél a valós vízhasználat átláthatóságának növelése, ezzel együtt az ellenőrzési rendszer módszertani és informatikai fejlesztése.

Ennek értelmében a vízjogi engedéllyel rendelkező vízilétesítményeket, objektumokat egyedi azonosítóval kell ellátni annak érdekében, hogy az esetleges további vízügyi hatósági és/vagy vízügyi igazgatási eljárás, vízhasználattal, vízszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés, valamint a statisztikai adatszolgáltatás egyszerűsíthető és felgyorsítható legyen. 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet előírja, hogy a vízjogi engedélyezési eljárás során a létesítőnek (kérelmezőnek), a kérelem részeként igazolnia kell valamennyi vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény esetén – elvi vízjogi és fennmaradási engedélynél az erre irányuló kérelemnél, vízhasználat önálló engedélyezése esetén a vízjogi üzemeletetési engedély iránti kérelemnél, különben a vízjogi létesítési engedély iránti kérelemnél – a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozata meglétét. A vízügyi igazgatóság a vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát az engedélyezési tervdokumentáció – elvi vízjogi engedélyezés esetén a műszaki megoldást tartalmazó dokumentáció – alapján adja ki.

A létesítményazonosítás ügymenete

A vízjogi engedélyezési eljárást megelőzően – a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1/B § (4) bekezdés f) pontjában rögzítetteknek megfelelően – vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot kell kérni a területileg illetékes vízügyi igazgatóságtól. Az objektumazonosítási nyilatkozat kiadására irányuló megkereséshez csatolni kell az engedélyezési tervdokumentációt - elvi vízjogi engedélyezés esetén a műszaki megoldást tartalmazó dokumentációt - és a vízjogi engedélyezés tárgyának megfelelő – az engedélyezési tervdokumentáció, illetve műszaki megoldást tartalmazó dokumentáció alapján kitöltött – létesítményazonosítási űrlapokat, amelyek Excel fájl formájában bármelyik vízügyi igazgatóság honlapjáról letölthetőek (pl. a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság honlapjáról). A kitöltött űrlapok benyújtása történhet Excel fájl-ban míg az engedélyezési tervdokumentáció, illetve a műszaki megoldást tartalmazó dokumentáció elküldhető pdf formátumban:

 • elektronikus levélként (e-mail), vagy
 • a terjedelemre való tekintettel postai úton, CD mellékletként, vagy
 • benyújtható személyesen a területileg illetékes vízügyi igazgatósághoz.

A vízügyi objektum azonosítás (VOR szám) igénylése elengedhetetlen a vízügyi hatósági és igazgatási eljárások, illetve a vízszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés egységes rendszerben történő kezeléséhez. 

Amennyiben a vízügyi objektum azonosítással vagy a létesítményazonosítási űrlapokkal kapcsolatosan kérdése van, illetve az eljárás keretében tanácsadásra van szüksége, keressen elérhetőségeinken.

 

Tevékenységünk

Napjaink legnagyobb kihívásaként jelentkező komplex környezeti problélmák feltárása, majd a tervezés és engedélyeztetésen át a kivitelezés műszaki ellenőri feladatainak ellátását tevékenységi körünk egyaránt felöleli. Referenciáink között szerepel komplett vízgyűjtő fejlesztése, mezőgazdasági területek vízrendezése, talajvédelmi és meliorációs tervezése.
Ezen projektjeink során a problémák holisztikus megközelítése jelenti munkánk alapját. Így egy tervezési területen az egymással összefüggésben felmerülő talajtani, környezet és vízvédelmi, valamint mezőgazdasági és vízépítési problémákat együttesen kezeljük.

Cégünk rövid története

A GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező  Kft. 1993-ban alakult az egyik egykori állami fúróvállalat geotechnikai osztályának továbbélésével. Cégünk elsődleges profilja a sekély földtani fúrások voltak mélyépítési beruházásokhoz, azonban a volt szovjet laktanyák, illetve felszámolásra kerülő állami iparterületek környezetvédelmi célú tényfeltárási munkálatai új profilt jelentettek, amely az elmúlt 20 évben a meghatározó szakterületünké vált.

 

Később a környezetvédelem hazai fejlődése új igényeket támasztott, így cégünk a tényfeltárásokon túlmenően az üzemek, ipari létesítmények, bányák, hulladéklerakók működéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó valamennyi tervezési, kivitelezési feladatot, valamint a kármentesítési beruházásokat is tevékenységi köréhez csatolta. 2003-ban szolgáltatási körünk teljesebbé tétele érdekében profilunkat mezőgazdasági talajtani feladatok megoldásával is bővítettük, elsősorban humuszmentési, rekultivációs, tápanyag-gazdálkodási tervezés, szaktanácsadás témakörében. 

2014-től a tevékenységi körünket kibővítve, már a környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás szinte teljes skálájában nyújtunk szolgáltatásokat. E tevékenységi körbe beletartozik környezetvédelemi területéről elsősorban az engedélyeztetés, illetve egyéb hatósági eljárások lefolytatása, környezetvédelmi felmérések és vizsgálatok készítése, valamint ehhez kapcsolódóan tervezési feladatok elvégzése.

Cégünk működését részlegesen új alapokra helyeztük. Egyes tevékenységi köröket cégcsoporton belül átszerveztük, strukturáltuk. A mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi témaköröket a CSERNOZJOM Kft.-be, a vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tématerületeket pedig az ABIOTIKA Bt.-be szerveztük.

Cégünk fő  minőségpolitikája: „a jó ügyfél a visszatérő ügyfél”. Igyekszünk minden ügyfelünknek a lehető legátfogóbb szolgáltatást nyújtani ezen területeken, olyan színvonalon és szakértelemmel, hogy a következő megoldandó feladatnál is az elsők között jussunk eszébe.

2004 óta ISO 9001 minőségbiztosítási és ISO 14001 környezetirányítási tanúsítvánnyal rendelkezünk.

Cégünk vezetői 2010 óta aktív tevékenységet végeznek a Vízgazdálkodási és Vízépítési Szakcsoport munkájában alelnökként, illetve a szakmai közéleti tevékenységért való elkötelezettségüket az is mutatja, hogy a 2019-2022-es időszakban a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara és a  küldötti feladatait is ellátják.

 

Főbb tevékenységünk és szolgáltatásaink, melyeket részletesebben a főmenüben találhat meg:

 • Környezetvédelem
 • Természetvédelem
 • Mélyépítés tervezés
 • Vízépítés tervezés,- kivitelezés
 • Folyamatos és eseti szolgáltatások (környezetvédelmi megbízotti feladatok, jogi és műszaki tanácsadás, bevallások elkészítése)
 • Mérések (zajmérés, vízminőség vizsgálat)
 • Tanácsadás (jogi, projektfejlesztési)
 • Egyéb engedélyeztetés (telepengedély)

 

2017. január 1-jén megváltoztak a környezetvédelmi hatóságok illetékességi területei. A Környezetvédelmi Felügyelőségek átalakításra kerültek, a Kormányhivatalok Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályaiként működnek tovább. A kormányhivatalok alá rendelt környezetvédelmi főosztályok megyei alapú területi illetékességgel rendelkeznek, tehát minen megye saját környezetvédelmi osztállyal rendelkezik.

 

Az illetékes környezetvédelmi hatóságok, azaz a Kormányhivatalok Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályainak elérhetőségeit megtalálja a Hasznos linkek menüpont alatt.

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás