Talajmechanika

Talajmechanika-Geotechnika

E mélyépítéshez tartozó terület főként alapok, támszerkezetek, földművek tervezésekor és kivitelezésekor, valamint  talajjavítás, víztelenítés tervezésekor jelent segítséget. A geotechnika azoknak az építőmérnöki tudományoknak és módszereknek az összessége, amelyek az építmények és/vagy az építési tevékenységek, illetve a talajkörnyezet közötti kölcsönhatások elemzésével, a belőlük eredő problémák értékelésével, illetve megoldásával foglalkoznak. Kiterjed az ezekhez szükséges talajvizsgálatokra, a kölcsönhatásokat biztosító, illetve a káros kölcsönhatásokkal szemben alkalmazandó megoldások és szerkezetek tervezésére, kivitelezésére, műszaki felügyeletére, megfigyelésére és fenntartására.

Talajkörnyezeten az építmény, illetve az építési tevékenység által közvetlenül vagy közvetve befolyásolt, már a beavatkozás előtt a helyszínen lévő talaj- vagy kőzetzóna értendő. A talajkörnyezet fogalom magába foglalja e zóna felépítését és anyagát, továbbá a talajvizet is, s mindezek tulajdonságainak összességét.     Geotechnikai szerkezeten, illetve technológián az építmények és a talajkörnyezet kölcsönhatásait biztosító, illetve a kölcsönhatások következtében felmerülő problémák kiküszöbölését biztosító szerkezeteket és eljárásokat értjük.

 

Geotechnikai kategóriák

 A geotechnikai feladat nehézségét 1-3 közötti kategóriákba sorolással szokták minősíteni. Megállapításakor figyelembe kell venni a talajkörnyezetet, a természeti és épített környezetet, a geotechnikai szerkezet jellegét, az alkalmazandó geotechnikai megoldásokat és az esetleges károsodások következményeit. Az egyszerűbbek az 1., az átlagos feladatok a 2. , a bonyolultabbak a 3. kategóriába tartoznak.

Talajvizsgálati jelentés

Egy építési projekt talajkörnyezetének megismerésére végzett vizsgálatok eredményeinek a felhasználás céljának megfelelően rendszerezett ismertetése. Talajvizsgálati jelentést minden építéstervezési és kivitelezési munkához kötelező készíteni.Ilyen talajvizsgálati jelentést csak geotechnikai tervezői jogosultsággal rendelkező személy készíthet.

Geotechnikai terv

Az építendő szerkezet és a talajkörnyezet kölcsönhatására felmerülő, a szerkezetekre jutó hatásokat, illetve a szerkezetek ellenállását és elmozdulásait a talajkörnyezet lényegesen befolyásolja. A geotechnikai terv a kölcsönhatásokat biztosító, ill. ezek következtében felmerülő problémák kiküszöbölését biztosító geotechnikai szerkezetek (alapok, támszerkezetek, földművek, víztelenítőberendezések, stb.) és geotechnikai építési eljárások, technológiák (alapozás, talajjavítás, földmunka, stb.) szakszerű megvalósítására irányuló terv.

 A geotechnikai szerkezetek megvalósításába a kivitelező és a műszaki ellenőrzést végző szervezetnek célszerű geotechnikai tervezőt vagy szakértőt bevonnia, ha legalább 2. geotechnikai kategóriába sorolták és ha készült rá geotechnikai terv.  

A GEO-SIVO Kft. szolgáltatásainak keretében vállalja geotechnikai munkák megoldásához, a vélelmezhető veszélyek elhárításához szükséges tanácsadát, valamint szakszerű geotechnikai feladatok (talajvizsgálatok, tervezés, kivitelezés, ellenőrzés, stb.) elvégzését, geotechnikai dokumentumok készítését (jelentések, szakvélemények, tervek, stb.).

 

 

 

Geotechnikai tevékenységek
 

 

Építésföldtani adatszolgáltatás

Földtani térképekből, geológiai-építésföldtani leírásokból, vízrajzi adatgyűjteményekből és korábban készült geotechnikai szakvéleményekből kivehető, továbbá helyszíni szemlék során szerezhető adatok felkutatása, célirányos, rendszerezett bemutatása és megbízhatóságuk értékelése.

 

Terepi talajvizsgálat tervezése, irányítása, feldolgozása és dokumentálása

Fúrás, akna, vágat, táró, ill. meglévő bevágás, bányagödör segítségével végzett talajfeltárás a földtani képződmények településének és a felszín alatti víz helyzetének, mozgásainak megállapítása és mintavétel céljából. Geofizikai vizsgálatok, nyomó-, verő-, SPT- és nyírószondázások, felszínen vagy fúrólyukban végzett terheléses vizsgálatok (pl. tárcsás terhelés, presszióméteres mérés), vízmozgások vizsgálata (pl. próbaszivattyúzás) keretében végzett mérések a talajrétegződés, valamint a talajok és a talajvíz valamely tulajdonságának megállapítására.

 Mérnöki tevékenység a vizsgálatok számának, módszerének, helyének és mélységének megtervezése, végrehajtása, irányítása és az eredmények közlése és célirányos feldolgozása.

 

Laboratóriumi talajvizsgálatok tervezése, irányítása, feldolgozása és dokumentálása

Talajok azonosítására, állapotuk minősítésére, illetve talajok és felszín alatti vizek vegyi jellemzőinek, valamint a talajok hidraulikai és mechanikai jellemzőinek a konkrét feladat igényeihez igazodó meghatározása. Mérnöki tevékenységnek a vizsgálatok megtervezése, végrehajtása, irányítása és az eredmények feldolgozása tekintendő.

 

Talajvizsgálati jelentés készítése

Korábbi földtani, vízrajzi és geotechnikai információk gyűjtésével, valamint helyszíni szemlék, terepi és laboratóriumi vizsgálatok révén szerzett geotechnikai adatok bemutatása egyértelmű és könnyen értelmezhető módon rendszerezett (táblázatos, statisztikai jellegű stb.) adatközlés, grafikus ábrázolás és szöveges ismertetés formájában.

 

Geotechnikai megvalósíthatósági tanulmány

A projekthez készült talajvizsgálati jelentésre támaszkodva feltérképezi a geotechnikai feladatokat, bemutatja megoldásuk lehetséges változatait a szerkezetek fő méreteivel, építési technológiájával, elemezve az előnyöket és a hátrányokat, mérlegelve a gazdaságosság és a környezet védelmének követelményeit, javaslatot adva a döntésre és a szükséges további geotechnikai szolgáltatásokra.

 

Geotechnikai szerkezet megvalósításának műszaki felügyelete

Az építmény műszaki megvalósítása során végzett kivitelezői felügyeleti, műszaki ellenőri vagy tervezői művezetési tevékenység, melynek célja a tervben tett feltételezések teljesülésének és az építés szakszerűségének ellenőrzése szemrevételezésekkel és/vagy mérésekkel. Bele tartozik a tervmódosítások kezdeményezése, de kidolgozása nem.

 

Meglévő építmény geotechnikai vizsgálata

Meglévő építmény és különösen a geotechnikai szerkezeteinek vizsgálata állapotuk geotechnikai szempontú értékelése, esetleg tartalékaik feltárása céljából, vagy építménynek (feltehetően) a talajkörnyezetből eredő károsodása esetén az okok megállapítása, a károsodási folyamat prognosztizálása, valamint a további romlások megakadályozására, illetve a helyreállításra vonatkozó javaslattétel céljából.

Meglévő építmény megerősítésének vagy átalakításának geotechnikai tervezése

Meglévő építmény (különösképpen a geotechnikai szerkezetek) károsodása vagy átalakítása miatt szükséges beavatkozások geotechnikai feladatainak megoldását bemutató terv kidolgozása az új szerkezetek esetében vázolt ismérveknek megfelelően. Ide tartozhat a geotechnikai szerkezetek megerősítése, a talajkörnyezet javítása, talajt érő hatások módosítása is.

 

Természeti képződmény geotechnikai vizsgálata

Természetes terepalakulatok anyagának és állapotának elemzése valamely hatások miatt várható veszélyek vagy bekövetkezett károsodás esetén az okok megállapítása, a károsodási folyamat prognosztizálása, valamint a további romlások megakadályozását, illetve a helyreállítást szolgáló javaslattétel céljából. Magába foglalja a szükséges talajvizsgálatok elvégzését is.

 

Természetes földtani képződmény védelmének tervezése

Természetes terepalakulatok fenyegető károsodásának megakadályozása vagy a bekövetkezett károsodás helyreállítása céljából szükséges beavatkozások megtervezése. Ide tartozik a lejtők stabilizálását szolgáló tereprendezések, támszerkezetek, víztelenítések, talajjavítások tervezése az új szerkezetek esetében vázolt ismérveknek megfelelően.  

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás