Telephelyi vízelvezetés

Szinte valamennyi telephely, üzem, termelő,-gazdasági egység műszaki kialakítása és/vagy környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása során felmerül  a telephelyen keletkező csapadékvizek elvezetésének, kezelésének, monitoringozásának kérdésköre.

A telephelyi vízelvezetés, csapadékvíz elvezetés megoldása nem csupán a hatóságnak való megfelelés miatt indokolt, hiszen egy rendezett telephely nagy csapadékok elöntésétől mentes felszíne nagyban hozzájárul a termelés biztonságához. Egy burkolt, nyílt terület nem megfelelő vízelvezetése esetén, főként jelenős mennyiségű csapadékokkor előfordulhat, hogy a víz megáll a telephelyen és nehezíti az azon való mozgást, tevékenységet. A kellően átgondolt és megtervezett csapadékvíz elvezetés sok bosszúságtól kíméli meg a telephelyek üzemeltetőjét.

Időjárásunk egyre szélsőségesebb képet mutat, egyre gyakoribb a rövid idő alatt lehulló rendkívüli mennyiségű csapadék, ami a megfelelően kialakított telephelyi vízelvezetés, vízrendezés esetén nem jelenthet veszélyt. A tervezett telephelyi vízelvezetés a szárazabb időszakban is segítséget nyújthat a zöld felületek öntözésében, burkolt felületek pormentesítésében egyaránt, hiszen a csapadékvizet nem csak elvezetni lehet, hanem azt tárolva vagy tervezett elszikkasztással hozzájárulhat a kedvező vízháztartáshoz. Továbbá a rendezett vízelvezetéssel a szomszédos területek területhasználatát sem akadályozzuk, elejét lehet venni a vitás helyzeteknek és így a saját területünkre hullott csapadékvízzel saját magunk gazdálkodhatunk.

A GEO-SIVO Kft. vállalja a telephelyi vízrendezés, a telephelyen keletkező csapadékvizek befogadóba való bevezetésének, elvezetésének tervezését, az összegyülekező csapadékvizek kezelésének tervezését, szikkasztási próba kivitelezését, illetve ezen vízelvetések környezeti hatásainak értékelését.

A telephelyi vízrendezés, csapadékvíz elvezetés során a befogadóba elvezetett vizek minőségének monitoringozása, valamint az érintett talaj, -földtani közeg monitoringozása elengedhetetlen. A GEO-SIVO Kft vállalja a telephelyen keletkező csapadékvizek környezeti hatásainak rendszeres monitoring vizsgálatát, monitoring jelentések elkészítését.

A témával kapcsolatban kérdését felteheti, vagy árajánlatot  kérhet a kapcsolat oldalon található elérhetőségeinken.

Környezetvédelmi engedély

Egyes tevékenységek volumenüktől függően környezetvédelmi engedély kötelesek. Ezen tevékenységek listáját a 314/2005 (XII. 25) Korm. rendelet 3. melléklete tartalmazza. Azt, hogy mikor milyen eljárást kell lefolytatni az elsőre kissé bonyolultnak tűnhet, a komplex engedélyek oldalon rövid tájékoztatást talál, hogy mely esetben melyik eljárást szükséges lefolytatni.

Ha a tevékenység a rendeletnek csak 1. számú mellékletében szerepel, akkor környezeti hatásvizsgálati eljárás alapján környezetvédelmi engedély szükséges hozzá. Ha a 3. mellékletben szerepel, akkor egy előzetes vizsgálatot kell lefolytatni, és ha az alapján a hatóság jelentős környezeti hatást állapít meg, akkor környezeti hatásvizsgálati eljárás után kaphat a tevékenységet végző környezetvédelmi engedélyt.

Tehát a környezetvédelmi engedély megszerzéséhez (az előzetes vizsgálati eljárás után) hatástanulmány benyújtásával hatásvizsgálati eljárást kell lefolytatni. Az eljárás során a tevékenységgel érintett településen az Önkormányzat közzéteszi (helyben szokásos módon) a tervezett tevékenység főbb adatait. Az eljárás során a környezetvédelmi hatóság közmeghalgatást is tart, ahol az érintett lakosság felteheti kérdéseit. A hatósági ügyintézési idő hivatalosan 90 nap + 30 nap szakhatósági idő, mely a szakhatóságok megkeresését és azok véleményének megküldését jelenti. A valóságban ennél sokkal hosszabb, akár 5-7 hónapos ügyintézési időre lehet számítani.

A környezetvédelmi engedéllyel rendelkezőknek a tevékenységüket 5 évente felül kell vizsgálni, és környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban összefoglalva a környezetvédelmi felügyelőségnek elbírálásra be kell küldeni.

 

A GEO-SIVO Kft. vállalja környezetvédelmi engedélyeztetések és 5 évente esedékes felülvizsgálatát, azok teljes engedélyezési folyamat lebonyolítását. Ajánlatunkhoz keressen minket elérhetőségeinken.

Egységes környezethasználati engedély

Az egységes környezethasználati engedélyt szokták az angol rövidítés alapján IPPC (Integrated Pollution Prevention and Controll) rövidítésként is említeni. Az eljárás az EU 96/61/EK Irányelvére épül.

Az integrált megközelítés a korszerű környezetvédelem egyik alapelve, ami azt jelenti, hogy a különböző környezeti elemek terhelését és szennyezését nem külön-külön, hanem rendszerben kell vizsgálni, az egyes hatások erősíthetik, vagy tompíthatják egymást. A levegőbe, vízbe vagy talajba történő kibocsátások egymástól elkülönült kezelése könnyen a szennyezések egyik környezeti elemből a másikba történő átvitelére ösztönözhet, a környezet komplexitásának, egymásra hatások figyelmen kívül hagyásával. Azon az ipari és más, ipari rendszerben folyó (pl. mezőgazdasági) tevékenységek esetében, ahol a legnagyobb a valószínűsége a környezet szennyezésének ott a környezetvédelmi szabályozásnak integráltan kell vizsgálnia egy folyamatnak (a tevékenységnek)  a környezetre, mint egészre gyakorolt hatását. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a folyamatok (tervezés, engedélyeztetés, megvalósítás, üzemeltetés, tevékenység felhagyása) során az adott tevékenységből származó kibocsátásoknak már  a kibocsátási pontforrásnál történő csökkentésére, az elsődleges hatásviselő környezeti elem terhelésének mérséklésére, és az erőforrások hatékony felhasználására kell törekedni.

Az egységes megközelítés érvényre juttatását a jogszabály által előírt elérhető legjobb technika (BAT, Best Available Techniques ) alkalmazása biztosítja.  A legtöbb technológiához már rendelkezésre áll az u.n. BAT referendum, amely felsorolja az egyes technológiákhoz tartozó, jelenleg elérhető legjobb technikát. Fontos megjegyezni, hogy a szabályozás az kérelmező számára elérhető legjobb technikát jelenti.

A környezetvédelmi jogszabályokkal összhangban az IPPC is szabályozza a kibocsátásokat, de ennél többet is megkövetel, vizsgálati szempont a dokumentáció készítése során az energiahatékonysággal, a hulladékok keletkezésének minimalizálásával, a környezeti következményekkel járó balesetekkel és a tevékenység felhagyáskor a telephely környezeti állapotának helyreállítása érdekében tervezett intézkedések bemutatása egyaránt. A környezeti hatásviselők, szennyezések egymásra hatásából adódóan a  szennyező hatást tágabban értelmezi, nemcsak egy adott technológiai folyamat vagy tevékenység, hanem az egész létesítmény környezetre gyakorolt komplex hatása képezi a szabályozás, így az engedélyezés tárgyát.

A magyar jogrendben a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet szabályozza, hogy mely tevékenység és annak mekkora volumene esetén kell egységes környezethasználati engedélyezési eljárást lefolytatni. Amennyiben a tevékenység a rendelet 2. mellékletében szerepel, úgy a környezethasználó kérelmére induló eljárásban engedélyezi a tevékenységet. Az eljárás végén kiadott egységes környezethasználati engedélybe a hatóság a hatáskörébe tartozó egyéb engedélyeket is belefoglalja (pl. pontforrás engedély, hulladékgazdálkodási engedély, stb.), azonban a vízjogi eljárásokat külön kell lefolytatni. A vízimunkával kapcsolatban külön engedély kerül kiadásra. Az engedélykérelmet a rendelet 8. számú mellékletben meghatározott tartalmi követelmények szerint kell összeállítani.

Az engedélyeztetés során a nyilvánosság bevonása is megtörténik, a helyi Önkormányzat a helyben szokásos módon hirdetményben teszi közzé a tevékenység főbb adatait. A nyilvánosság 15 napig teheti meg észrevételeit.

Az egységes környezethasználati engedély meghatározott időre, (általában 10 évre) de legalább öt évre adható meg. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. Ehhez a nyilvánosság bevonása már nem szükséges.

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás (IPPC engedélyezési eljárás) lefolytatásának határideje a hatóságnál három hónap, de a valóságban ennél hosszabb, akár 5-7 hónapos ügyintézési időre is lehet számítani.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást a környezethasználó kérelmére a felügyelőség – önálló engedélyezési eljárások lefolytatása helyett – összevontan folytatja le. Ha a környezethasználó nem kéri összevont eljárás lefolytatását, akkor a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi és egységes környezethasználati engedély szükséges. A környezetvédelmi engedély megszerzése az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást megelőzi. Az összevont eljárás ügyintézési ideje 120 nap, melynél a valóságban hosszabb időre kell számítani. Összevont eljárás esetében az igazgatási díjak 75-75%-át kell megfizetni. (Lásd Hatósági díjak V. fejezet)

A környezethasználó kérelmére a felügyelőség – előzetes vizsgálati eljárás nélkül – környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat le, ha a környezethasználó olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.

Az összekapcsolt eljárásban a KHV eljárás végén kiadott döntés lehetővé teheti, hogy a tevékenység megkezdéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások és a nem technológiai jellegű építési tevékenységek–egyéb, nem környezetvédelmi típusú, jogerős és végrehajtható engedélyek birtokában – már megkezdhetőek legyenek, amennyiben biztosítottnak látja, hogy környezetveszélyeztetés lehetősége nem áll fenn, és a környezethasználó közigazgatási szerződésben vállalja, hogy az egységes környezethasználati engedélyezés sikertelensége esetén a felhagyásról intézkedik. A környezetterhelést, kibocsátásokat befolyásoló technológiák létesítése csak az egységes környezethasználati engedély birtokában kezdhető meg.
 
A GEO-SIVO Kft. vállalja egységes környezethasználati engedélyezési eljárások lebonyolítását, a hozzá tartozó tanulmányok elkészítésével. Kérje ajánlatunkat a kapcsolat oldalon lévő elérhetőségeinken.

Belterületi vízrendezés

Az éghajlatváltozás hatására a Kárpát-medencében a szélsőséges időjárási események gyakorisága, valószínűsége növekedni fog. A szélsőséges időjárási események között a helyi léptékű, nagy intenzitású csapadékok egyre gyakoribbá válnak. Ezen nagycsapadékok jelentős károkat, elöntéseket, helyi vízkárokat okozhatnak.

A települések környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink jó minőségének biztosítása, a további környezeti káresemények megelőzése, a belterületi csapadékvíz elvezető hálózatok karbantartására, rekonstrukciójára, illetve az önkormányzati vízkárelhárítási védekezési tervek elkészítésére, felülvizsgálatára irányíthatja a figyelmet.

Számos településen létesültek az elmúlt 50 évben belterületi vízrendezést, csapadékvíz elvezetést célzó vonalas létesítmények (csatornák, árkok, záportározók, stb.), ezek azonban sok esetben feliszapolódtak, részlegesen betöltésre kerültek, a mederburkolatok sérültek, így vízelvezető funkciójukat nem képesek maradéktalanul ellátni.

Azonban nem csupán a korábban kiépült belterületi vízelvezető hálózat megújítása, rekonstrukciója szükséges, számos településen létesültek új utcák, településrészletek, lakóparkok, amelyek vízrendezése sok esetben megoldatlan, a település korábbi belterületi vízrendezési műveihez ezek nem kapcsolódnak. Ezen településrészeken fokozottan jelenhet meg a nagycsapadékok hatására elöntés, az épített környezetben vízkáresemény, így a vizek kártétele elleni védekezés, a belterületi vízrendezés tervezése, kivitelezése indokolt.

A GEO-SIVO Kft. egyaránt vállalja a belterületi vízrendezéssel kapcsolatos tervezési, projektfejlesztési, műszaki ellenőrzési feladatokat egyaránt. Amennyiben a témával kapcsolatos kérdése van, vagy ajánlatunkat szeretné kérni, keressen minket elérhetőségeinken.

 

Vízellátás tervezés

Szinte valamennyi gazdasági tevékenységhez szükséges megfelelő mennyiségű és minőségű víz rendelkezésre állása. A vízellátás során az adott gazdasági tevékenységhez szükséges ivóvizet, öntözővizet, vagy technológiai vizet közüzemi vízellátás hiányában elsősorban felszín alatti vizekből, talajvízből, vagy rétegvizekből nyerhetjük. A vízellátás során szükséges a vízigényekre épülő, elvárt mennyiségi és minőségi paramétereknek megfelelő víz biztosítása, amely tervezést kíván. A tervezés során a hidrogeológus, kúttervező, a kúthoz tartozó gépészeti tervező szoros együttműködése szükséges. Gyakori problémaként jelentkeznek a felületes tervezés miatt, a vízigényeket nem figyelembe vevő, a vízellátási rendszer kivitelezési hiányosságaiból származó üzemeltetési meghibásodások (homokoló kút, vasas víz, alulméretezett csőhálózat, stb.).

Vízellátás (vízi létesítmény) tervezés során a környezetvédelmi és hidrodinamikai vizsgálatokhoz különböző célú figyelőkutak, monitoringkutak létesítése lehet indokolt.

A GEO-SIVO Kft. vállalja vízellátó kutak komplex tervezését, engedélyeztetését, vízföldtani naplók, kútdokumentációk és szakvélemények készítését, kútfúrás műszaki ellenőrzését, valamint monitoring rendszerek tervezését és monitoring kutak létesítését, üzemeltetését egyaránt.

Több mint 20 éves kivitelezői tapasztalatunkkal vállaljuk vízellátást biztosító (ivóvizes, ipari és öntöző-vizes kutak, kommunális illetve mezőgazdasági célú kutak kivitelezését, javítását, kútfej,-kútgépészet kialakítását.

 

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás