Tényfeltárás, környezeti monitoring

Gazdasági tevékenységek során üzemzavarból, vagy meghibásodásból adódóan szennyező anyagok juthatnak ki a környezetbe, elszennyezve a földtani közeget, talajvizet. A szennyező anyagok kijutásának észlelését követő gyors, operatív tevékenységeket környezeti kárelhárítás keretében végezzük, azonban ha erre nincs mód, nem kellően hatékony a kárenyhítési beavatkozás, vagy a szennyezés szétterjedésének megelőzésére nincs mód, a környezet elszennyeződhet. Ezen szennyeződések feltárása, területi lehatárolása, a szennyező anyagcsoportok meghatározása a tényfeltárás keretében végzendő feladat.

A tényfeltárási munkálatok keretében a szennyező technológiák feltérképezését követően legtöbb esetben kutató, monitoring fúrások segítségével lehatárolásra kerül a szennyező anyag. A földtani közeg és felszín alatti vizek szennyezettségi határértékeit a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet határozza meg. Amennyiben a rendeletben rögzített „B” szennyezettségi határértéket meghaladja a tényfeltárás során az adott szennyeződés mértéke, kármentesítési műszaki beavatkozás válhat indokolttá.

A kármentesítés műszaki beavatkozási munkálatainak okszerű tervezéséhez a tényfeltárás során az elszennyeződött területen a szennyeződés pontos lehatárolása érdekében kutatófúrások mélyítése, monitoring kutak, környezeti monitoring létesítése indokolt, amely rendszerek alkalmasak a szennyeződés terjedésének nyomon követésére.

Különös jelentősége lehet telephelyek adás-vétele során tényfeltárási munkálatok elvégzésére, hiszen egy esetlegesen elszennyeződött terület tulajdonosváltása során a szennyeződés felszámolása is az új tulajdonos felelőségi körébe kerül, amely kármentesítése igen idő és költségigényes, tehát jelentős értékrontó tényező is lehet. Tehát az elővigyázatosság elve mentén szennyezés gyanú esetén is javasolt tényfeltárást végeztetni.

A GEO-SIVO Kft. vállalja telephelyek, ipari létesítmények tényfeltárási munkálatainak tervezését, kivitelezését, illetve szennyeződés terjedés értékelése érdekében végzendő monitoring rendszerek üzemeltetését, vizsgálatát, monitoring jelentések készítését.

Termálkút

A környezettudatosság erősödésével és üzemeltetési költséghatékonysági szempontból egyre többen választják a hőenergia igényük megújuló forrásból történő fedezését. Ilyen megújuló forrás például a mélységi vizek hőenergiája. Magyarország azon kevés országok egyike, ahol a Földkéreg vastagsága az átlagnál vékonyabb, így a Föld hőenergiája itt könnyebben a mélységi vizeket jobban áthatja.

Komplett fűtési rendszerek építhetők, amelyek alapját a termálvíz hőenergiája adja, és amelyek üzemeltetésével a használója hosszú távon olcsóbb energiát használhat, mint a fosszilis energiahordozókra alapuló rendszerek esetében. A termál kutak lényegében a Föld hőenergiáját használják úgy, hogy nagy mélységből (700-1000 m), akár 40-110 °C hőmérsékletű vizet hoznak fel, annak hőenergiáját hasznosíva a lehűlt vizet  ismét visszasajtolják a mélyebb rétegekbe, vagy felszíni befogadóba vezetik.

A kút tervezése során először fel kell mérni a terület hidrogeológiai adottságait, a gazdasági tevékenység (hő)energia igényét, majd ezek alapján lehet megtervezni a kutak számát, helyét és paramétereit. A kúttervek elkészítésével a vízjogi létesítési engedélyezési eljárást is le kell folytatni.

A kivitelezés során először kutatófúrást mélyítünk, melyben geofizikai szelvényezés alapján meghatározzuk a vízadó rétegek helyét és vastagságát, majd értékeljük a várható vízadó képességét. A kút tisztító kompresszorozása, búvárszivattyúzása után meghatározzuk az un. vízlépcsőket és a kút üzemi vízhozamát, igény esetén javaslatot adunk az alkalmazandó búvárszivattyú típusára és méretére. Vízminőség ellenőrzésére elvégeztetjük a szükséges vízanalitikai és bakterológiai vizsgálatokat, majd a vízföldtani naplóztatáshoz meghatározzuk a kút geodéziai koordinátáit.


A GEO-SIVO Kft. vállalja geotermikus kutak tervezését, engedélyezetését, kivitelezését a kezdetektől a szabvány kútakna és kútfej szerelvényezés kivitelezéséig, illetve a kút gépészet és vezérlés beüzemeléséig.

Termál kutakkal kapcsolatos bővebb felvilágosítást vagy ajánlat kéréséhez használja a kapcsolat oldalon lévő panelt vagy keresse kollégáinkat aelérhetőségeinken.

Öntözőkút

Korszerű ültetvények (szabadföldi kertészeti, hajtatás, gyümölcs ültetvények) kialakítása során elképzelhetetlen öntözés nélküli gazdálkodási rendszer kialakítása. Az öntözéses gazdálkodás során a vízellátás a termesztés technológia szerves része, nem úgy, mint a száraz gazdálkodáshoz kapcsolódó esetenkénti időszakos vízpótlás. Öntözéses gazdálkodás során megkülönböztetünk felületi (esőztető), illetve mikroöntözési technológiákat. Míg az esőszerű öntözési technológiák során elsősorban felszíni vizeket használunk, a mikroöntözésben kiemelt szerepet kap a felszín alatti vízből, öntöző kúttal történő vízellátás.

Öntöző kutat létesíthetünk talajvízre és rétegvízre egyaránt. A telepítendő öntözőkút esetében le kell folytatni a vízjogi létesítési engedélyezési eljárást, majd a kialakítás után a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárást. A kiépíthető kút típusát alapvetően a helyszín hidrogeológiai viszonyai határozzák meg.

A korában tervezettekkel ellentétben talajvízre kiépített öntözőkút esetében nincs lehetőség egyszerű bejelentésre. A vízgazdálkodási jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996 (V. 22.) Korm. rendelet szerint egyszerűsített eljárásra csak az alábbi esetben van lehetőség:

„Ha a mezőgazdasági célú vízkivételt biztosító talajvízkút engedélyese a vízjogi üzemeltetési engedély vagy fennmaradási engedély hatályának lejártát megelőzően kérelmében nyilatkozik arról, hogy a talajvíz kutat és a hozzá kapcsolódó öntözőberendezést az engedélyben foglaltaknak megfelelően üzemelteti, és változatlan vízgazdálkodási rendeltetéssel és műszaki jellemzőkkel kívánja a továbbiakban is üzemeltetni, illetve a vízhasználatot gyakorolni, az engedélyes a vízügyi hatóságtól kérheti az engedély hatályának egyszerűsített eljárásban történő módosítását. „

Öntöző kutak esetében különös jelentősége van a vízminőségnek, mivel a mikroöntözéses technológiák során alkalmazott csepegtető testek, mikroszórófejek fokozottan érzékenyek az eltömődésre. Így az öntöző kút kialakítása, valamit az öntöző víz kezelése során kiemelt figyelemmel kell lenni a vas, mangán, só, illetve összes oldott anyag tartalomra. Az öntöző kút létesítését követően az alkalmazni kívánt öntözési technológia függvényében szükséges meghatározni a kút gépészeti paramétereket, szivattyú kapacitás, vízkezelési technológiák paramétereit egyaránt.

A kút kialakítása (talajvízre települt kút esetében) általában 30 nap. Amennyiben a kút engedélyeztetésére is szükség van, úgy a hatósági eljárások elhúzódása miatt 3-4 hónapos további eljárási idő is hozzáadódik.

A GEO-SIVO Kft. vállalja az öntözőkutak kivitelezését, az ezt megelőző hidrogeológiai felméréseket, szükség esetén az engedélyeztetést és a kút kialakítást. Ajánlathoz keressen bennünket a kapcsolat oldalon látható elérhetőségeken.

Ivóvíz kút

Szinte nincs olyan gazdasági (emberi) tevékenység, mely során nélkülözhető lenne a megfelelő mennyiségű és minőségű víz. Olyan helyeken, ahol nem áll rendelkezésre a vezetékes vízhálózat, vagy aránytalanul magas a csatlakozási költség, ott szükséges ivóvíz ellátást biztosító kutak létesítése. Ilyenek lehetnek a főutak menti pihenők, az állattartó telepek és egyéb telephelyek (betonüzemek, tanyák, szállodák), melyek nem feltétlenül épülnek a kialakított ivóvíz hálózat közelségében.

A megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvíz ellátás érdekében szükséges a kialakítandó kutat tervezni, amely tervezés keretében a kút helyszínének és műszaki paramétereinek (átmérő, mélység, szűrőzés, kút gépészet, vastalanító) jó megválasztása elengedhetetlen. A jó ivóvíz kút képes kiszolgálni a jelenlegi, illetve a jövőben prognosztizálható vízigényeket egyaránt. Az ivóvíz kút építése vízjogi létesítési engedély, majd vízjogi üzemeltetési engedély köteles, mely engedélyezési eljárások lefolytatása a GEO-SIVO Kft.-nél a tervezés részét képezi.

Ivóvíz kutak általában közepes vagy sekély kutaknak tekinthetők melyek száraz és öblítéses technikával vegyesen kerülnek kialakításra. Az ivóvíz kút azonban önmagában nem képes vizet biztosítani, egyaránt szükséges a kúthoz tartozó kútgépészet (szivattyú, vezeték) kialakítása. A vízgépészeti berendezéseket javasolt a telephely gépészeti berendezéseivel összhangban kialakítani.

Hazánkban nagymértékben korlátozhatja az ivóvíz célra való használhatóságot a vastartalom, esetlegesen az arzén tartalom, amelyek tervezett vízkezelési technológiával már a kút kialakítás során kezelhetőek.

Általánosságban elmondható, hogy egy ivóvíz kút létesítése az ötlettől az átadásig legalább 6 hónapot vesz igénybe, amely időszakból a kút kivitelezése, fúrása 30 nap alatt elvégezhető.

A kút tervezés során szükséges geodéziai, hidrogeológiai, illetve szivattyú gépészeti, valamint vízkezelő technológiai fejezet kidolgozása is. Az engedélyeztetés lefolytatása után vállaljuk ivóvíz kutak mélyítését, komplett kiépítését 500 m-es mélységig az igényekhez illeszkedő méretű fúróberendezéssel.

Ajánlatunkhoz keressen minket a kapcsolat oldalon lévő elérhetőségeinken.

 

 

Monitoring kút

Felszín alatti vizek védelme érdekében számos ipari tevékenység esetén szükséges monitoring kutakat létesíteni, amelyek a gazdasági tevékenység környezeti hatásait célozza monitoringozni az adott telephelyen. Ilyen figyelő kutakat szükséges létesíteni például üzemanyag tartályok környezetében, valamint korábban elszennyezett területek szennyezés terjedésének nyomon követése érdekében.

Monitoring kutak létesítése környezeti káreseményekhez kapcsolódó tényfeltárások során is szükségesek, hiszen a kutató fúrások során kialakított mintavételi helyek könnyen monitoring kúttá alakíthatóak, melyekkel hosszabb távon is nyomon lehet követni a felszín alatti közegek szennyezettségének alakulását.

Monitoring kút létesítése más kutakhoz hasonlóan kerül kialakításra, ahol a lemélyített fúrásba a megfelelő mélységben szűrőzött béléscsövet húznak, majd a kútfej kialakítása során biztonságos beton peremmel ellátott, lezárt kútfejet építenek ki. A kútból a szennyezés mértékének és a szennyező anyagnak tulajdonságainak megfelelő időközönként vízmintát lehet venni, melynek laboratóriumi elemzésével látható a terület alatti szennyezés mértékének változása.

Monitoring kút létesítése során figyelembe kell venni a talajvíz áramlási irányát, így általában nem monitoring kutakról, hanem monitoring hálózatról beszélünk, ami több kútból, akár kútsorokból is állhat.

A GEO-SIVO Kft. vállalja kutató fúrások, monitoring kutak kialakítását, valamint monitoring kutak rendszeres mintavételezését, a vízminták kémiai elemzését.

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás