Egységes környezethasználati engedély

Az egységes környezethasználati engedélyt szokták az angol rövidítés alapján IPPC (Integrated Pollution Prevention and Controll) rövidítésként is említeni. Az eljárás az EU 96/61/EK Irányelvére épül.

Az integrált megközelítés a korszerű környezetvédelem egyik alapelve, ami azt jelenti, hogy a különböző környezeti elemek terhelését és szennyezését nem külön-külön, hanem rendszerben kell vizsgálni, az egyes hatások erősíthetik, vagy tompíthatják egymást. A levegőbe, vízbe vagy talajba történő kibocsátások egymástól elkülönült kezelése könnyen a szennyezések egyik környezeti elemből a másikba történő átvitelére ösztönözhet, a környezet komplexitásának, egymásra hatások figyelmen kívül hagyásával. Azon az ipari és más, ipari rendszerben folyó (pl. mezőgazdasági) tevékenységek esetében, ahol a legnagyobb a valószínűsége a környezet szennyezésének ott a környezetvédelmi szabályozásnak integráltan kell vizsgálnia egy folyamatnak (a tevékenységnek)  a környezetre, mint egészre gyakorolt hatását. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a folyamatok (tervezés, engedélyeztetés, megvalósítás, üzemeltetés, tevékenység felhagyása) során az adott tevékenységből származó kibocsátásoknak már  a kibocsátási pontforrásnál történő csökkentésére, az elsődleges hatásviselő környezeti elem terhelésének mérséklésére, és az erőforrások hatékony felhasználására kell törekedni.

Az egységes megközelítés érvényre juttatását a jogszabály által előírt elérhető legjobb technika (BAT, Best Available Techniques ) alkalmazása biztosítja.  A legtöbb technológiához már rendelkezésre áll az u.n. BAT referendum, amely felsorolja az egyes technológiákhoz tartozó, jelenleg elérhető legjobb technikát. Fontos megjegyezni, hogy a szabályozás az kérelmező számára elérhető legjobb technikát jelenti.

A környezetvédelmi jogszabályokkal összhangban az IPPC is szabályozza a kibocsátásokat, de ennél többet is megkövetel, vizsgálati szempont a dokumentáció készítése során az energiahatékonysággal, a hulladékok keletkezésének minimalizálásával, a környezeti következményekkel járó balesetekkel és a tevékenység felhagyáskor a telephely környezeti állapotának helyreállítása érdekében tervezett intézkedések bemutatása egyaránt. A környezeti hatásviselők, szennyezések egymásra hatásából adódóan a  szennyező hatást tágabban értelmezi, nemcsak egy adott technológiai folyamat vagy tevékenység, hanem az egész létesítmény környezetre gyakorolt komplex hatása képezi a szabályozás, így az engedélyezés tárgyát.

A magyar jogrendben a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet szabályozza, hogy mely tevékenység és annak mekkora volumene esetén kell egységes környezethasználati engedélyezési eljárást lefolytatni. Amennyiben a tevékenység a rendelet 2. mellékletében szerepel, úgy a környezethasználó kérelmére induló eljárásban engedélyezi a tevékenységet. Az eljárás végén kiadott egységes környezethasználati engedélybe a hatóság a hatáskörébe tartozó egyéb engedélyeket is belefoglalja (pl. pontforrás engedély, hulladékgazdálkodási engedély, stb.), azonban a vízjogi eljárásokat külön kell lefolytatni. A vízimunkával kapcsolatban külön engedély kerül kiadásra. Az engedélykérelmet a rendelet 8. számú mellékletben meghatározott tartalmi követelmények szerint kell összeállítani.

Az engedélyeztetés során a nyilvánosság bevonása is megtörténik, a helyi Önkormányzat a helyben szokásos módon hirdetményben teszi közzé a tevékenység főbb adatait. A nyilvánosság 15 napig teheti meg észrevételeit.

Az egységes környezethasználati engedély meghatározott időre, (általában 10 évre) de legalább öt évre adható meg. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. Ehhez a nyilvánosság bevonása már nem szükséges.

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás (IPPC engedélyezési eljárás) lefolytatásának határideje a hatóságnál három hónap, de a valóságban ennél hosszabb, akár 5-7 hónapos ügyintézési időre is lehet számítani.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást a környezethasználó kérelmére a felügyelőség – önálló engedélyezési eljárások lefolytatása helyett – összevontan folytatja le. Ha a környezethasználó nem kéri összevont eljárás lefolytatását, akkor a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi és egységes környezethasználati engedély szükséges. A környezetvédelmi engedély megszerzése az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást megelőzi. Az összevont eljárás ügyintézési ideje 120 nap, melynél a valóságban hosszabb időre kell számítani. Összevont eljárás esetében az igazgatási díjak 75-75%-át kell megfizetni. (Lásd Hatósági díjak V. fejezet)

A környezethasználó kérelmére a felügyelőség – előzetes vizsgálati eljárás nélkül – környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat le, ha a környezethasználó olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.

Az összekapcsolt eljárásban a KHV eljárás végén kiadott döntés lehetővé teheti, hogy a tevékenység megkezdéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások és a nem technológiai jellegű építési tevékenységek–egyéb, nem környezetvédelmi típusú, jogerős és végrehajtható engedélyek birtokában – már megkezdhetőek legyenek, amennyiben biztosítottnak látja, hogy környezetveszélyeztetés lehetősége nem áll fenn, és a környezethasználó közigazgatási szerződésben vállalja, hogy az egységes környezethasználati engedélyezés sikertelensége esetén a felhagyásról intézkedik. A környezetterhelést, kibocsátásokat befolyásoló technológiák létesítése csak az egységes környezethasználati engedély birtokában kezdhető meg.
 
A GEO-SIVO Kft. vállalja egységes környezethasználati engedélyezési eljárások lebonyolítását, a hozzá tartozó tanulmányok elkészítésével. Kérje ajánlatunkat a kapcsolat oldalon lévő elérhetőségeinken.

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás