Fémkereskedelmi engedély

Az új fémkereskedelmi törvény (2013. évi CXL. tv.) november 25-től lépett hatályba és hatályon kívül helyezte a korábbi fémtörvényt (2009. évi LXI tv.). Az új törvény alapján is csak fémkereskedelmi engedély birtokában lehet végezni Magyarország területén hasznosításra szánt fémtartalmú anyagok kereskedelmét.

2013. november 28-án megjelent a fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet is, mely részletesebben szabályozza a fémkereskedelmi tevékenységet.

 

A törvény meghatározása alapján a főbb fogalmak:

Fogalmak

1. fémkereskedelmi engedélyköteles anyag: az e törvény mellékletében meghatározott fémet, annak törmelékét vagy ötvözetét tartalmazó dolog, kivéve a fémtermékek előállítását üzletszerűen folytató jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet által előállított elsődleges alapanyag, félgyártmány, valamint a gumiabroncs és a csomagolóanyagként betöltendő funkcióját még őrző csomagolás,

2. fémkereskedelmi tevékenység:a (2) bekezdésben foglaltak kivételével, a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagnak – a felvásárló vagy más személy által – e törvényben meghatározott hasznosítás céljából történő felvásárlása

 

 Az új szabályokról röviden

Korábban díjmentesen átvett, jogszabályban meghatározott fémeket tartalmazó anyagok nem tartoztak a fémtörvény hatálya alá. Az új törvény ilyen mentességet nem határoz meg.

A fémkereskedelmi törvény hatálya alá tartozó anyagok megbízás alapján történő szállítása (amennyiben nem kerül a szállító birtokába, azaz nem kereskedik vele) szintén nem minősül fémkereskedelmi engedély köteles tevékenységnek.

 A határon átnyúló fémkereskedelmi tevékenységet folytató fémkereskedőre is vonatkozik a szabályozás, vagyis külföldi cég Magyarországon végzett fémkereskedelmi tevékenysége is engedély köteles.

 

Engedély módosítása

A törvény 15. § (6) kötelező jelleggel előírja , hogy a jelenleg érvényes engedéllyel rendelkezőnek is új kérelmet kell benyújtania, a jelenlegi engedélyek 2014. február 1-ig érvényesek. A benyújtott F01 nyomtatvány (módosítási kérelem) és mellékleteinek elbírálása után új engedélyek kerülnek kiadásra, amelynek érvényessége a KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY érvényességéig áll majd fenn, de legfeljebb 5 évre adható, ezt követően új engedélyt kell igényelni.

Több környezetvédelmi engedély birtokában, sajnos addig lesz érvényes, amíg a legkorábbi le nem jár.

 

Pénzügyi biztosíték

A rendelet meghatározza, hogy a fémkereskedelmi engedélyeztetéshez pénzügyi biztosítékkal kell rendelkezni, mely telephelyenként 5 millió forint. Telephellyel nem rendelkező kereskedő részére a biztosíték összege 10 millió forint.

A működés időtartama és a kereskedelmi forgalom alapján a biztosíték összege csökkenthető akár a biztosíték 20 %-ára is.

Ha tevékenység 2 évet meghaladó és fémtörvény szerinti bírság jogerősen nem került kiszabásra (nyilvántartás miatt kiszabott mulasztási bírság nem számít) 25% csökkentheti a hatóság, ami azt jelenti, hogy a biztosíték összege 3.750.000-

Ha árbevétele havi átlaga nem érte el 10 milliót és tevékenységét 1 éve folyamatosan végzi 80% csökkent, így a biztosíték 1.000.000-

Ha árbevétele havi átlaga nem érte el 25 milliót és tevékenységét 2 éve folyamatosan végzi 70% csökkent, így a biztosíték összege 1.500.000-

 

Tárolás, átvétel

Magánszemély tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon legfeljebb 3m3 térfogatú engedélyköteles anyag tárolható, ami egyértelműen az ingatlanán keletkezett. (A tárolható mennyiség az ingatlan tulajdonosainak számától független, tehát nem tulajdonosonként, hanem összesen.) Ha megállapítást nyer, hogy ennél többet tárol, akkor határidő megállapítása mellett kötelezik a 3m3 meghaladó mennyiség leadására. Nem tárolható olyan fémkereskedelmi engedély köteles anyag, ami nem az adott ingatlanon keletkezett.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltató továbbra is engedély nélkül végezheti fémkereskedelmi engedélyköteles anyag begyűjtését, ha erről közszolgáltatási szerződést kötött, továbbértékesíteni kizárólag fémkereskedő részére tudja

Meghatározott úgy nevezett „érzékeny” FAJ kódú anyagot  előzetes vámhatósági bejelentés, és Fémkereskedelmi hatóság visszaigazolása mellett lehet átvenni, ha az így keletkezett anyag adott ingatlanhoz kötődik (vállalkozások, természetes személy csak 2014. március 1-ig, utána nem tarthat birtokában ilyen anyagot) a bejelentésről a hulladék tulajdonosa köteles gondoskodni. Közszolgáltatóknál keletkezett érzékeny FAJ kódú anyag átadása kizárólag írásbeli megállapodás alapján történhet (2014. március 1. után).

Ezen anyagok az alábbiak:

 • csatornafedél, csatornarács, vízelvezető csatorna elemek fémhulladéka
 • ipari elektronikai berendezés, villanyoszlop fémhulladék, trafóházak, elektromos betápláló transzformátor, elosztó szekrények
 • emléktábla fémhulladék
 • építőipar segédeszközeinek fémhulladéka (állványrendszer, zsalurendszer)
 • ipari és mezőgazdasági vízépítési berendezések és alkatrészek, zsilipek, árvízvédelmi berendezések és alkatrészei fémhulladéka
 • ipari eredetű kábel fémhulladék, ólomkábelről lebontott ólomköpeny fémhulladék, légkábeltartó acélsodrony fémhulladék, nagyfeszültségű kábel fémhulladék (háztartási és irodai gépekből származó kábelhulladékok kivételével)
 • közlekedési műtárgy fémhulladéka (híd, hídkorlát, felüljáró)
 • vasúti alkatrészek (sín, síncsavar, kapcsolószerek, váltó), vasúti berendezések fémhulladéka, azok alkatrészeinek fémhulladéka
 • szobor/műtárgy (öntvény/szerelt) fémhulladék, kegyeleti dísztárgy fémhulladéka
 • tűzcsapok, tűzcsapszerelvények
 • telekommunikációs szolgáltatók eszközeinek, berendezéseinek fémhulladéka (pl. antennák, távközlési berendezések, távközlési aknafedél)
 • bálázott, préselt fémhulladék
 • Égetett kábel nem adható le fémtelepen csak közszolgáltató által.

Közterületen vagy a telephelyen kívül nem tárolható még rakodás részeként sem, de pl. pályaudvaron vagy kikötőben igen, ha arról szerződés van a kikötővel/pályaudvarral és rakodás részét képezi. Érzékeny FAJ kódú anyagot az átvételtől számított negyedik naptári napon lehet értékesíteni, tárolása egymástól elkülönített formában történhet (hatálybelépéstől számított 3 hónap. 2014. febr. 25-ig)

Kohászatilag tömbösített formában nem vehető át anyag, csak ha értékesítője hitelt érdemlően bizonyítja az anyag jogszerű szerzését (álláspontom szerint, ez kizárólag érvényes szerződéssel, vagy számlával lehetséges)

Őrzés-védelemről való gondoskodás KÖTELEZŐ!!

 

Engedélyköteles anyag azonosítását, nyomon követését biztosító rendelkezések

Tárolás változatlan VTSZ első négy számjegye szerint, egymástól elkülönülten, vázlatrajzon kötelezően jelölve (ha a 6 napos tárolási kötelezettség megszünése miatt változik a tárolók elhelyezkedése, célszerű az új vázrajzot benyújtani a hatósághoz.

Vegyes fémként átvett és betárolt anyagot hat (naptári) napon belül szét kell válogatni.

 

AZ ÜNNEPI IDŐSZAKRA, ILLETVE MINDEN OLYAN IDŐSZAKRA, AMIKOR A TELEP ZÁRVA TART, A VÁMHATÓSÁG FELÉ A ZÁRVA TARTÁSRÓL A NYILATKOZATOT AJÁNLOTT A ZÁRVA TARTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT 1 HÉTTEL BENYÚJTANI

Írásbeli megállapodást, Nyilatkozat (tulajdonról) az ART szerint tárolandó fémkereskedő esetében, magánszemély 5 évig köteles megőrizni

 

Felvásárlásra vonatkozó különös szabályok

 

Magánszemélynek egy naptári napon legfeljebb 100.000- , EV és más személy esetén legfeljebb 500.000- fizethető ki készpénzben (NEM KÉSZÜLHET KP KIFIZETÉSŰ VÉTELI JEGY AZ EMLÍTETT ÖSSZEGEKEN FELÜL)

 

Fémhulladékokra vonatkozó további engedélyek

A törvényi meghatározások alapján a fém-tartalmú hulladékkal végzett tevékenység (átvétel, előkezelés) is fémkereskedelmi engedély köteles. Az engedélykérelem tartalmi követelményei között szerepel a telephelyen folytatott tevékenységhez jogszabályban előírt, jogerős hatósági engedélyek megszerzésének feltétele. Az ilyen tevékenységet végzőknek  hulladékgazdálkodási engedélly(ek)el (telephely nélküli tevékenység esetén nyilvántartásba vétellel) (telephellyel rendelkező vállalkozás esetében hulladék szállítási, hulladék kereskedelmi, hulladék előkezelési engedéllyel) is rendelkezniük kell!

Ha a telephelyi begyűjtés meghaladja a napi 5 tonnát, abban az esetben előzetes vizsgálat előzi meg a hulladékkezelési engedély kiadását.

KIZÁRÓLAG FÉMKERESKEDELMI ENGEDÉLY KÖTELES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE ESETÉN NEM KELL TELEPENGEDÉY!

További kérdéseivel kapcsolatban, vagy árajánlat kéréshez kérjük lépjen kapcsolatba cégünkkel a kapcsolat oldalon lévő űrlap kitöltésével vagy közvetlen elérhetőségeinken.

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás