Jogszabályok

Ezen az oldalon megpróbáltuk összegyűjteni  a legfontosabb és leggyakrabban használt, a cég tevékenységét is érintő jogszabályokat. A könnyebb kereshetőség érdekében a jogszabályokat kategóriák szerint csoportosítottuk.

A jogszabályok gyakori változása, módosulása miatt javasoljuk, hogy a Nemzeti Jogszabálytár oldalán keressék meg az adott jogszabályt. A Magyar Lap és Közlönykiadó Kft. oldalán a mindenkor hatályos jogszabály érhető el, de korábbi verziók és csak később hatályos szövegrészek is elérhetőek. Az oldalunkon igyekszünk rendszeresen aktualizálni a hatályban lévő jogszabályokat.

 

Környezetvédelemmel kapcsolatos, nem szakterülethez kötődő jogszabályok

Szakterülethez kötődő jogszabályok


1995. évi LIII. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet
a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről

93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról

13/2015. (III. 31.) BM rendelet
a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

14/2015. (III. 31.) FM rendelet
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet
a környezeti alapnyilvántartásról

 

1995. évi LVII. törvény
a vízgazdálkodásról

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet
a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet
a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet
a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet
a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

221/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet
a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól

219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet
a felszín alatti vizek védelméről

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

43/1999. (XII.26.) KHVM rendelet
a vízkészletjárulék kiszámításáról

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

41/2017. (XII.29.) BM rendelet
a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

2013. évi CXL. tv.
fémkereskedelmi törvény

443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet fémkereskedelmi tevékenységről

1996. évi LIII. törvény
a természet védelméről

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről.

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet
az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről.

2007. évi CXI. törvénynek a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről

57/2013 (II.27.) Korm. rendelet
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

 

2012. évi CLXXXV. törvény
a hulladékról

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
a hulladékok jegyzékéről

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységről

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet
az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet
a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet
a hulladékká vált gépjárművekről

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet
az országhatárt átlépő hulladékszállításról

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet
a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet
a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
a levegő védelméről

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet
a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

80/2012. (XII.28.) NFM rendelet
az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról

4/2011. (I.14.) VM rendelet
a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

29/2014. (XI. 28.) FM rendelet
a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

110/2013. (XII. 4.) VM rendelet
az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

6/2011. (I. 14.) VM rendelet
a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról

53/2017. (X. 18.) FM rendelet
a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

 

 

 

 

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás